หน้าหลัก     l     เกี่ยวกับเรา     l     ลงทะเบียนจองห้องทดสอบฯ     l     สถานีที่ผ่านการทดสอบ     l     ติดต่อเราการได้รับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ

Welcome

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ทางห้องปฏิบัติการฯ ของเราพร้อมที่จะให้บริการทดสอบ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงจากทุกพื้นที่ และให้คำปรึกษาวิธีแก้ไขหากเครื่องไม่ผ่านการทดสอบอย่างเป็นกันเองครับ

การเตรียมตัวเครื่องส่งฯ สำหรับส่งตรวจ

ก่อนที่จะส่งเครื่องส่งไปตรวจต้องแน่ใจว่าเครื่องส่งฯ ของท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีกำลังเครื่องส่งสูงสุดไม่เกิน 500 วัตต์ หรือ มีการปรับลดแล้วล็อคกำลังส่งไว้ไม่เกิน 500 วัตต์
2. เป็นเครื่องเดียวกันกับที่ได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับสำนักงาน กสทช. ตอนขออนุญาตเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
3. ตั้งค่าความถี่เดียวกับที่ได้ยื่นข้อมูลความถี่ที่ใช้ไว้กับสำนักงาน กสทช.
4. ควรให้ช่างฯ ตรวจเครื่องส่งฯใน 4 เรื่อง
4.1. การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
4.2. การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
4.3. ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
4.4. ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
5. เครื่องส่งบางเครื่องฯ ประกอบด้วยเครื่องหลายชิ้น ต้องเอาตัวเครื่องส่งฯ ในส่วนหลักที่เป็น RF Power Amplifier และ Exciter Audio Limiter หรือ Audio Compressor มาให้ครบด้วย
6. สภาพตัวเครื่องส่งฯ ควรอยู่ในสภาพดี ไม่ทรุดโทรม ฝุ่นจับ ควรทำความสะอาดภายในตัวเครื่องก่อน เพราะหลังจากตรวจเครื่องแล้ว จะถูกปิดซีลด้วยสติ๊กเกอร์ไม่ให้แกะเครื่องส่งฯ หากสติ๊กเกอร์์ถูกแกะออก จะถือว่าผลการตรวจยกเลิก ต้องนำเครื่องส่งฯไปตรวจใหม่
7. การขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะหากต้องเดินทางไกลไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งฯ ควรตีลังไม้ใส่โฟมไม่ให้เครื่องส่งฯ ได้รับแรงกระแทกไปมาในขณะที่ขนส่ง ไม่เช่นนั้นเมื่อไปถึงที่หมาย เครื่องส่งฯ อาจเสียใช้การไม่ได้

หัวข้อในการทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ

1. กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power)
2. การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
3. การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
4. ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
5. ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)

การเตรียมเอกสารฯ เพื่อส่งเครื่องส่งฯ ตรวจ

1. สำเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักงาน กสทช. ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารจริง (ต้องมี)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ที่นำเครื่องมาตรวจ เป็นคนละคนกับผู้มีชื่อยื่นคำขอ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการตรวจเครื่องส่งฯ กับห้องปฏิบัติการและบัตรประชาชนผู้นำเครื่องมาตรวจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต้องมี)
3. คำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ต้องมี) ดาวน์โหลดที่นี่ครับ
4. สำเนาใบอนุญาตทำหรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จรับเงินค่าบริการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้มาแสดง (ในกรณีที่ทดสอบครั้งที่สอง เนื่องจากทดสอบครั้งแรกไม่ผ่าน)

ข้อมูลจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.
หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
การยื่นแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุที่มีการขอขยายระยะเวลาการยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 
บทความน่าสนใจ
เครื่องมือและการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง - ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ
 


Copyright @ 2014 All Rights Reserved. Radio Broadcast Testing Laboratory, Mahanakorn University of Technology